Påståenden om framtiden

Jesper Meijlings bok Påståenden om framtiden finns i handeln sedan hösten 2008, en undersökande essä om outforskade kopplingar mellan vardaglig samhällsplanering och ekonomins blänkande framtidsprojektioner, om olösliga motsägelser mellan politiska projekt och verklighetens rumsliga förutsättningar, och om långt mer utvecklingsbara samband mellan det som pågår här och nu och det som kan bli ny tillväxt.

Från bokens baksidestext:
Hur ser framtiden ut? Vad bygger planer för samhällets framtid på? Vilka platser, människor och verksamheter har definitivt inte med framtiden att göra? Tvärsäkra svar på sådana frågor cirkulerar dagligen omkring oss, och kan framstå som självklara och utom diskussion – men är de verkligen det? I sex sammanflätade texter rör sig Jesper Meijling mellan ekonomiska förutsägelser och utopiska idéer, fördömda förorter och förnäma forskningsparker, kända tänkare och mer oavsiktliga uppenbarare.

Påståenden om framtiden finns att köpa i din nätbokhandel. Den kan också beställas direkt från förlaget axl books.

Beställ boken >>

Ur recensioner av Påståenden om framtiden:

"En ny ingång till intressanta diskussioner kring integration och utanförskap, kunskap och tillväxt samt stadsplanering i vid mening"
Framtider nr 2/2009

"De väl underbyggda essäerna borde bli obligatorisk litteratur vid utbildningar i samhällsbyggnad"
Tidskriften Arkitektur nr 1/2009

"Hans ifrågasättanden om sanningssägares syn på framtiden, om den ekonomiska utvecklingen och forskning har hög relevans"
Arkitekten oktober 2008

”Inspirerande läsning för alla med intresse av stadsplanering och framtid"
Borås Tidning 21 augusti 2008

"En faktaspäckad och uppfriskande bok om samhällsplanering och ekonomi"
Sydsvenska Dagbladet 5 juli 2008
Vem planerar marknadsplatsen?

Och var hamnar gränsen mellan
marknadssfären och den offentliga sfären?

”Marknaden” är ett begrepp som vi hör dagligen. Men den där marknaden är förvånansvärt vagt definierad inom ekonomivetenskapen, trots att den verkar spela en allt större roll i samhället. Så kallad marknadisering och etablering av nya marknadsmodeller flyttar kontinuerligt gränsen mellan marknaden och det allmänna, vilket skapar omtvistade och ibland konfliktfyllda sitautioner. De politiska motsättningarna kring gränsdragningen växer – men är det en politisk fråga? Är vägen fram i stället att bygga upp kunskap om hur gränsen bör dras?

Projektet Markets, Spatial Order, and Sustainable Urban Futures: Porti franchi and the spatial history of the market försöker ge svar på en del av frågorna genom att pröva andra angreppssätt än de hittills brukliga: nyetablerade marknadssituationer analyseras som rumsliga problem och utgångspunkterna granskas historiskt; nutida exempel speglas i exempel från marknadsetablerandets tidigaste epok i Europa. Projektet är finansierat av forskningsrådet Formas och handleds av Sverker Sörlin (KTH) och Antonella Alimento (Università di Pisa). Det löper fram till 2014 på KTH.

Läs mer >>

Förnäma utopier och fattiga vinnare

Om social hållbarhet - inledningsanförande vid VäxjöSamtalet 2009

När vi talar om hållbarhet är det oftast miljö, ekologi och klimat det handlar om – grön hållbarhet. Men vi har också begreppet social hållbarhet – och även ekonomisk hållbarhet. De har en tendens att komma lite mot slutet av meningen, pliktskyldigt, med en snabb uppräkning av allmänt hållna goda föresatser, medan den ekologiska hållbarheten har byggt upp en alltmer solid volym av påvisbara sammanhang och hårda fakta. En del säger att det är lika bra att man låter det vara så, ”för man ska inte urvattna hållbarhetsbegreppet”. Den sociala hållbarheten har svårigheter att ta sig in i samtalet.
Varför?


Fortsätt >>

The Spatial History of the Market

The Westerman Connection – Marstrand, Leghorn and the Porto Franco Project

The conference I porti franchi nell'Europa d'Antico Regime – Livorno, Trieste, Le Province Unite, Marstrand was arranged at the University of Pisa on November 5-6, as a part of the international research project "Guerra, commercio e neutralità nell'Europa d'Antico Regime" with participating universities such as École Normale Superieure (Paris) and Erasmus University (Rotterdam).

Jesper Meijling held a presentation of his recent findings regarding the links between porto franco projects and economic policies in 18th century Sweden and Italy, with the Swedish seaport Marstrand as a particular case. The presented study is part of a planned larger project on the spatial history of the free market economy.

>> Abstract in English and Italian

Marknadsekonomins rumsliga historia

Arkitektstipendiat i Rom 2008/09

Jesper Meijling har under 2008-2009 innehaft storstipendiet i arkitektur vid Svenska Institutet i Rom för ett arbete om samband mellan ekonomisk historia och planeringshistoria.

Arbetet handlar om att undersöka oprövade vägar till den fria marknadsekonomins ursprung. Som ett alternativ till centreringen kring enskilda författarskap och hjärnor (typ Adam Smith) testas ett spatialt och planeringshistoriskt angreppssätt. Vägarna tycks då leda till vissa miljöer och stadsbyggnadsprojekt i 1600- och 1700-talets Italien - som alltså inte är senmedeltida och inte heter Florens eller Venedig.
Efterforskningarna har bedrivits på plats i sällan studerade städer som Livorno och Ancona, samt på forskningsbibliotek och arkiv i Rom. De första resultaten har hittills presenterats vid seminarier på Svenska Institutet i Rom och på Roma 2-universitetet (Tor Vergata). Arbetet är förberedande för fortsatt forskning på området.

The Swedish Housing Model in Milan

Silvio Berlusconi as an Urban Planner

The compulsory Stockholm trip for architects in the 60's and early 70's was made also by an Italian group headed by a business lawyer - a certain Silvio Berlusconi. When he and his team gets back to Milan, they initiate a grand scheme housing project, ”exactly according to plan”. It adheres faithfully to the modernist diagram...

Continue >>

Två höga berg – och en dimmig dal

Forskningsprojekt om samhällsplanering
och samhällsekonomi

Under våren 2008 har Jesper Meijling inlett ett forskningsarbete som syftar till att skapa nya förbindelser mellan samhällsplanering, arkitektur och samhällsekonomi. Här kan du läsa texten ”Utgångspunkter och riktningsindikation för ett forskningsarbete”.

Två höga berg. Sikt mellan topparna, men mellan dem avstånd och ett djup som förlorar sig i skymning och töcken...
Fortsätt >>

Ansvarsutredningen, samhällsbygget och demokratin

Mats Svegfors avvisar kundbegrepp och hänvisar till marxismen

Den stora utredningen om Sveriges framtida organisation och förvaltning presenterades för en månad sedan. Jesper Meijling ställer flera av de frågor som kommit fram i debatten de senaste veckorna direkt till utredningens ordförande Mats Svegfors, till exempel: vad är egentligen problemet som utredningen vill lösa?

Fortsätt >>

All that is fluid becomes solid

Föreläsning om landskap och ekonomi

Historien tar sin början med mjölkförpackningen Tetrapak och utsikten från fiskeläget Råå spelar en avgörande roll. Föreläsningen hölls på avdelningen för landskapsplanering vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp våren 2007. Den har sitt ursprung i en text för Danmarks Arkitekturcenter Gammel Dok.
Fortsätt >>